Your position: Home / Contact us

Contact us

Guangzhou Maymex Bio-Tech Co., Ltd.

Tel:+8620-87320447
Whatsapp:+8613060631455
Email: [email protected]
Address: 76 Xianlie Zhong Rd., Guangzhou, China